Siete

Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

random13.jpg

"Nemáte dostatok operačnej pamäti, je to vždy to, čo vedie k zrúteniu grafického užívateľského rozhrania."