Siete

Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

random02.jpg

"Mýliť sa je ľudské, ale ak chcete niečo naozaj posrat potrebujete počítač."